• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Cô Ánh thông báo lịch dạy bù môn CNCB sữa, Vệ sinh an toàn thực phẩm

 Cô Lê Thị Hồng Ánh thông báo thời gian và địa điểm dạy bù các học phần cụ thể như sau:
- Học phần Vệ sinh an toàn thực phẩm - 07DHDB (nhóm 1): tiết 1 đến tiết 6 (02/05/2018, phòng A302) và tiết 7 đến tiết 9 (03/05/2018, phòng B.306).
- Học phần Vệ sinh an toàn thực phẩm - 16CDTP (nhóm 3): tiết 7 đến tiết 12 (02/05/2018, phòng B406) và tiết 10 đến tiết 12 (03/05/2018, phòng B.306).

- Học phần Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sữa - 06DHDB (nhóm 1): tiết 1 đến tiết 6 (03/05/2018, phòng A402) và tiết 1 đến tiết 6 (04/05/2018, phòng B404).
- Học phần Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sữa - 06DHDB (nhóm 2): tiết 1 đến tiết 6 (05/05/2018, phòng B302) và tiết 1 đến tiết 6 (08/05/2018, phòng A301).

Đề nghị sinh viên theo dõi và sắp xếp thời gian tham gia học bù phù hợp với thời khóa biểu cá nhân.
Trân trọng./
24/04/2018 15:58
Các tin khác