• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo thời gian triển khai Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp đối với Đại học chính quy 07DH HK2 năm học 2019-2020

Khoa Công nghệ thực phẩm xin thông báo thời gian triển khai học phần Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp đối với Đại học chính quy 07DH HK2 năm học 2019-2020 cụ thể như sau: 

- Đồ án tốt nghiệp: 23/03/2020 - 23/06/2020 - danh sách đính kèm

- Khóa luận tốt nghiệp: 23/03/2020 - 04/07/2020 - danh sách đính kèm

Giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện trao đổi, giao nhiệm vụ và triển khai bằng hình thức online 

20/03/2020 00:00
Các tin khác