• Tuyen sinh ThS 2018
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Đề tài NCKH của Giảng viên

STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Thành viên tham gia

Kết quả

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Nghiên cứu nâng cao độ tinh khiết của FOS bằng công nghệ lọc nano

Sở KHCN TP.HCM

2008

Lê Thị Hồng Ánh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Đống Thị Anh Đào

Đồng chủ nhiệm

Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Cộng sự

2

Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ màng để cô đặc nước dứa

Bộ Công Thương

2009

Lê Thị Hồng Ánh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Cộng sự

Nguyễn Thị Thảo Minh

Cộng sự

Lê Minh Tâm

Cộng sự

Bùi Thị Phương Dung

Cộng sự

Vũ Đại Long

Cộng sự

3

Nghiên cứu công nghệ sản xuất váng sữa

Bộ Công Thương

2011

Lê Thị Hồng Ánh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Cộng sự

Nguyễn Thị Thảo Minh

Cộng sự

Dương Thị Ngọc Hân

Cộng sự

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Cộng sự

Nguyễn Thị Hằng

Cộng sự

Trần Thị Thu Hương

Cộng sự

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Cộng sự

Cao Xuân Thủy

Cộng sự

Đinh Hữu Đông

Cộng sự

Bùi Thị Phương Dung

Cộng sự

4