• Chuc mung nam 2019
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Mẫu Kiến tập - Thực tập

Mẫu Báo cáo kiến tập tại nhà máy 09/10/2017

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Giấy xác nhận sinh viên đi thực tế (cá nhân) 09/10/2017

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Giấy xác nhận sinh viên đi thực tế (CLB) 09/10/2017

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm