• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Mẫu báo cáo kiến tập - Cập nhật 2019

Sinh viên từ khóa 07DH sử dụng mẫu báo cáo kiến tập mới được cập nhật theo thông báo này để hoàn thành báo cáo cho học phần Kiến tập.
Mẫu báo cáo Kiến tập cập nhật 2019.

Các tin khác