• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Công ty Liwayway Việt Nam thông báo tuyển dụng

 Công ty cổ phần Liwayway Việt Nam thông báo tuyển dụng, cụ thể:

Địa chỉ: Số 14, đường số 5, KCN VSIP 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
Số điện thoại: 0274 3743 118        Ext: 176

STT

Vò trí tuyeån duïng

Giôùi tính

Ñoä tuoåi

Chuyeân ngaønh

Trình ñoä

Soá 
löôïng

Löông cô baûn

Phuï caáp

Ghi chuù

 
 

1

Nhaân vieân 
Kieåm tra chaát löôïng

Nam/Nöõ

22

30

Coâng ngheä thöïc phaåm,
Hoùa (Thöïc Phaåm)

TC, CÑ, ÑH

05

TC, CÑ: 5,950,000
ÑH: 6,875,000

 1,000,000

 (Anh Vaên)

 

2

Baûo trì ñieän/Cô khí

Nam

20

32

Ñieän coâng nghieäp
Hoaëc Cô khí

TC, CÑ, ÑH

05

TC, CÑ: 6,000,000
ÑH: 6,875,000

 1,000,000

 Xöôûng in bao bì: phuï caáp theâm
vò trí: 200.000 ñ

 

3

Thieát keá baûn veû

Nam

22

40

 

Ñaïi hoïc

01

6.875.000

 1,000,000

 Ñieän, Cô khí, Auto cad, Pro-Engineer

 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần
 Sáng 08:00 giờ đến  09:00 giờ
Hồ sơ xin việc gồm:
- Đơn xin việc
- Giấy khám sức khỏe bệnh viện quận huyện trở lên
- Sơ yếu lý lịch
- Bằng cấp công chứng
- Sổ hộ khẩu công chứng
- Bản sao giấy khai sinh
- CMND công chứng
Lưu ý: Thời hạn những giấy tờ trên không quá 06 tháng
- Khi đi nộp hồ sơ nhớ mang theo 1 cây bút + 1 tấm hình 3x4


Các tin khác