1. Thông báo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023
  2. Mẫu phiếu ghi tên xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023