• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

I - CƠ CẤU TỔ CHỨC  
 
 
II - NHÂN SỰ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 


Trưởng khoa: PGS TS. Lê Nguyễn Đoan Duy

Email: duylnd@fst.edu.vn
 Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Thảo Minh

Email: minhntt@fst.edu.vn

   

 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Họ và tên

Học hàm,

Học vị

Chức vụ, nơi công tác

1

Lê Thị Hồng Ánh

PGS.

Tiến sĩ

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT khoa CNTP, Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

2

Nguyễn Thị Thùy Dương

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn Khoa học thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

3

Trần Văn Hùng

Tiến sĩ

Giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

4

Lê Minh Tâm

Tiến sĩ

Giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

5

Phan Thế Duy

Tiến sĩ

Giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

6

Cao Xuân Thủy

Tiến sĩ

Trưởng phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

7

Nguyễn Thị Thảo Minh

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

8

Nguyễn Hữu Quyền

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Kỹ thuật thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

9

Đặng Thị Yến

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

10

Phan Thị Hồng Liên

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

11

Ngô Duy Anh Triết

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM


BAN CỐ VẤN
 
 

STT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

GS.TS. Kang Woo-Won

Khoa Công nghiệp thực phẩm, Trường Đại học Quốc gia Kyungpook – Hàn Quốc 

2

GS.TS. Naresh Magan

Trường Đại học Cranfield, Vương Quốc Anh.

3

TS. Phạm Minh Quốc

Quản lý cao cấp phòng nghiên cứu sản phẩm, Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan

4

BS CKII. Đỗ Thị Ngọc Diệp

Nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM

 

CÁC BỘ MÔN/TRUNG TÂM 

 

STT

Họ và tên

Học vị

Địa chỉ email

Ghi chú

I

Bộ môn Khoa học thực phẩm

 

 

1

Nguyễn Thị Thùy

Dương

Tiến sĩ

duongntt@cntp.edu.vn

Trưởng bộ môn

2

Liêu Mỹ

Đông

Thạc sĩ

donglm@cntp.edu.vn

 

3

Lê Thị Thúy

Hằng

NCS

hangltt@cntp.edu.vn

 

4

Nguyễn Phan Khánh

Hòa

Thạc sĩ

hoanpk@cntp.edu.vn

 

5

Phan Thị Kim

Liên

NCS

lienptk@cntp.edu.vn

 

6

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Thạc sĩ

oanhntk@cntp.edu.vn

 

7

Đinh Thị Hải

Thuận

Cao học

thuandth@cntp.edu.vn

 

II

Bộ môn Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

 

1

Ngô Duy Anh

Triết

Thạc sĩ

trietnda@cntp.edu.vn

Phó trưởng bộ môn – phụ trách bộ môn

2

Nguyễn Thị Thảo

Minh

Thạc sĩ

minhntt@cntp.edu.vn

Phó trưởng khoa

3

Dương Hữu

Huy

Tiến sĩ

huydh@cntp.edu.vn

 

4

Lê Minh

Tâm

Tiến sĩ

tamlm@cntp.edu.vn

 

5

Phạm Thị Cẩm

Hoa

Thạc sĩ

hoaptc@cntp.edu.vn

 

6

Nguyễn Thị Hải

Hòa

Thạc sĩ

hoanth@cntp.edu.vn

 

7

Nguyễn Cẩm

Hường

NCS

huongnc@cntp.edu.vn

 

8

Lê Thùy

Linh

NCS

linhlt@cntp.edu.vn

 

9

Nguyễn Thanh

Nam

Thạc sĩ

namnt@cntp.edu.vn

 

10

Đỗ Thị Lan

Nhi

Thạc sĩ

lannhi.do@gmail.com

 

11

Nguyễn Thị Quỳnh

Trang

Thạc sĩ

trangntq@cntp.edu.vn

 

12

Vũ Hoàng

Yến

Thạc sĩ

yenvh@cntp.edu.vn

 

III

Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch

 

 

1

Đặng Thị

Yến

Thạc sĩ

yendt@cntp.edu.vn

Phó trưởng bộ môn – phụ trách bộ môn

2

Lê Doãn

Dũng

Tiến sĩ

dungld@fst.edu.vn

 

3

Nguyễn Đình Thị Như

Nguyện

Tiến sĩ

nguyenndtn@fst.edu.vn

 

4

Nguyễn Hoàng

Anh

Thạc sĩ

anhnh@fst.edu.vn

 

5

Huỳnh Thị Lê

Dung

NCS

dunghtl@cntp.edu.vn

 

6

Đỗ Vĩnh

Long

Thạc sĩ

longdv@cntp.edu.vn

 

7

Đào Thị Tuyết

Mai

Thạc sĩ

maidtt@cntp.edu.vn

 

8

Đỗ Mai Nguyên

Phương

Thạc sĩ

phuongdmn@cntp.edu.vn

 

9

Hoàng Thị Trúc

Quỳnh

Thạc sĩ

quynhhtt@cntp.edu.vn

 

10

Nguyễn Bảo

Toàn

NCS

toannb@cntp.edu.vn

 

11

Nguyễn Thanh

Nguyên

Thạc sĩ

nguyennt@cntp.edu.vn

Phó trưởng phòng Đào tạo – GV sinh hoạt chuyên môn

IV

Bộ môn Kỹ thuật thực phẩm

 

 

1

Nguyễn Hữu

Quyền

Thạc sĩ

quyennh@cntp.edu.vn

Trưởng bộ môn 

2

Phan Thế

Duy

Tiến sỹ

duypt@cntp.edu.vn

 

3

Trịnh Hoài

Thanh

Tiến sỹ

thanhth@fst.edu.vn

 

4

Trần Lưu

Dũng

Tiến sỹ

dungtl@fst.edu.vn

 

5

Trần Thị Hồng

Cẩm

Thạc sĩ

camtth@cntp.edu.vn

 

6

Trần Chí

Hải

Thạc sĩ

haitc@cntp.edu.vn

 

7

Mạc Xuân

Hòa

Thạc sĩ

hoamx@cntp.edu.vn

 

8

Phan Vĩnh

Hưng

Thạc sĩ

pvhung@cntp.edu.vn

 

9

Tiền Tiến

Nam

Thạc sĩ

tiennam@cntp.edu.vn

Phó giám đốc trung tâm TNTH – GV sinh hoạt chuyên môn

V

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

 

1

Phan Thị Hồng

Liên

Thạc sĩ

lienpth@cntp.edu.vn

Phó trưởng bộ môn – phụ trách bộ môn

2

Lê Nguyễn Đoan

Duy

PGS.TS

duylnd@fst.edu.vn

Trưởng khoa

3

Trần Đức

Duy

Thạc sĩ

duytd@fst.edu.vn

 

4

Nguyễn Thị Thu

Huyền

Thạc sĩ

huyenntt@cntp.edu.vn

 

5

Hoàng Thị Ngọc

Nhơn

Thạc sĩ

nhonhtn@cntp.edu.vn

 

6

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

NCS

nhuntq@cntp.edu.vn

 

7

Trần Quyết

Thắng

Thạc sĩ

thangtq@cntp.du.vn

 

8

Lê Thị Hồng

Ánh

PGS.TS

anhlth@cntp.edu.vn

Phó Hiệu trưởng - GV Sinh hoạt chuyên môn

9

Phạm Trọng

Luyện

Thạc sĩ

ptluyen@cntp.edu.vn

Phó trưởng phòng TCHC - GV Sinh hoạt chuyên môn

VI

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ thực phẩm

 

1

Nguyễn Phú

Đức

Thạc sĩ

ducnp@cntp.edu.vn

Giám đốc

2

Dương Thị Ngọc

Hân

Thạc sĩ

linhlt@cntp.edu.vn

Phó giám đốc

3

Vũ Thị

Hường

Thạc sĩ

huongvt@cntp.edu.vn

 

4

Nguyễn Lê Ánh

Minh

Thạc sĩ

minhnta@cntp.edu.vn

 

5

Hà Thị Thanh

Nga

Thạc sĩ

ngahtt@cntp.edu.vn

 

6

Trần Thị Cúc

Phương

Thạc sĩ

phuongttc@cntp.edu.vn

 

7

Nguyễn Thị Ngọc

Thúy

Thạc sĩ

thuyntn@cntp.edu.vn

 

8

Phạm Thị Thùy

Dương

Thạc sĩ

pttduong@cntp.edu.vn

 

9

Lê Quỳnh

Anh

Thạc sĩ

anhlq@cntp.edu.vn

 

10

Nguyễn Thị Thu

Kỹ sư

hantt@cntp.edu.vn

 

11

Phạm Đỗ Trà

My

Kỹ sư

mypdt@cntp.edu.vn

 

12

Đỗ Văn

Thanh

Kỹ sư

thanhdv@hufi.edu.vn

 

13

Phạm Thị Mỹ

Tiên

Kỹ sư

tienptm@cntp.edu.vn

 

 
GIÁO VỤ KHOA
Khoa Công nghệ thực phẩm là khoa trọng điểm của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. Với số lượng giảng viên và học sinh – sinh viên đông nhất trường, đội ngũ giáo vụ khoa là cầu nối giữa ban chủ nhiệm khoa, các giảng viên trong khoa với sinh viên, học sinh.
Công tác giáo vụ do cô Võ Ngọc Hòa (hoavn@fst.edu.vn) đảm nhiệm. 
Liên hệ công tác giáo vụ vào giờ hành chính, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.