• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo đào tạo ngắn hạn

Thông báo thời khóa biểu lớp HACCP khóa 30 (07/05/2021)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo nhận chứng chỉ lớp ngắn hạn ISO 22000:2018/FSSC 22000 V5.0 (29/04/2021)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 30 (22/04/2021)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thông báo kết quả dự thi lớp ngắn hạn ISO 22000:2018/FSSC 22000 Version 5.0 (21/01/2021)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

(Cập nhật) Thời khóa biểu lớp ISO 22000:2018/FSSC 22000 Version 5.0 (02/12/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo chiêu sinh lớp Autocad 2D (11/11/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Chiêu sinh lớp Nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14000:2015 (03/11/2020)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thông báo nhận chứng chỉ lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 29 (02/11/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo kết quả thi lớp ngắn hạn HACCP khóa 29 (18/09/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234528   Next »