• Chuc mung nam 2019
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

I - CƠ CẤU TỔ CHỨC  
 
II - NHÂN SỰ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 


Trưởng khoa: PGS TS. Lê Thị Hồng Ánh

Email: anhlth@cntp.edu.vnPhó khoa: Ths. Nguyễn Thị Thảo Minh

Email: minhntt@cntp.edu.vn

  

 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ, nơi công tác

1

Lê Thị Hồng Ánh

PGS.

Tiến sĩ

Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

2

Nguyễn Thị Thùy Dương

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn Khoa học thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

3

Trần Văn Hùng

Tiến sĩ

Giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

4

Huỳnh Văn Kiệt

Tiến sĩ

Giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

5

Phan Thế Duy

Tiến sĩ

Giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

6

Cao Xuân Thủy

Thạc sĩ

Trưởng phòng Công tác Chính trị Học sinh sinh viên, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

7

Nguyễn Thị Thảo Minh

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

8

Nguyễn Hữu Quyền

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Kỹ thuật thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

9

Đặng Thị Yến

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

10

Phan Thị Hồng Liên

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Công nghệ chế biến thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

11

Ngô Duy Anh Triết

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM


BAN CỐ VẤN

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ, nơi công tác

1

Kang Woo-Won

GS.Tiến sĩ

Khoa Công nghiệp thực phẩm, Trường Đại học Quốc gia Kyungpook – Hàn Quốc 

2

Naresh Magan

Giáo sư

Cranfield, Vương Quốc Anh.

3

Huỳnh Thái Nguyên

Tiến sĩ

Giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

4

Phạm Minh Quốc

Tiến sĩ

Quản lý cao cấp phòng nghiên cứu sản phẩm, Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan

5

BS CKII. Đỗ Thị Ngọc Diệp

 

Nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM

 
CÁC BỘ MÔN
 

STT

Họ và tên

Học vị

Địa chỉ email

Ghi chú

I

Bộ môn Khoa học thực phẩm

 

 

1

Nguyễn Thị Thùy

Dương

Tiến sĩ

duongntt@cntp.edu.vn

Trưởng bộ môn

2

Liêu Mỹ

Đông

Thạc sĩ

donglm@cntp.edu.vn

 

3

Lê Thị Thúy

Hằng

Thạc sĩ

hangltt@cntp.edu.vn

 

4

Nguyễn Phan Khánh

Hòa

Thạc sĩ

hoanpk@cntp.edu.vn

 

5

Nguyễn Thúy

Hương

Cử nhân

huongnth@cntp.edu.vn

 

6

Huỳnh Văn

Kiệt

Tiến sĩ

kiethv@cntp.edu.vn

 

7

Phan Thị Kim

Liên

NCS

lienptk@cntp.edu.vn

 

8

Hà Thị Thanh

Nga

Thạc sĩ

ngahtt@cntp.edu.vn

 

9

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Thạc sĩ

oanhntk@cntp.edu.vn

 

10

Đinh Thị Hải

Thuận

Kỹ sư

thuandth@cntp.edu.vn

 

II

Bộ môn Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

 

1

Ngô Duy Anh

Triết

Thạc sĩ

trietnda@cntp.edu.vn

Phó trưởng bộ môn

2

Nguyễn Thị Thảo

Minh

Thạc sĩ

minhntt@cntp.edu.vn

Phó trưởng khoa

3

Dương Hữu

Huy

Tiến sĩ

huydh@cntp.edu.vn

 

4

Nguyễn Phú

Đức

Thạc sĩ

ducnp@cntp.edu.vn

 

5

Phạm Thị Cẩm

Hoa

Thạc sĩ

hoaptc@cntp.edu.vn

 

6

Nguyễn Thị Hải

Hòa

Thạc sĩ

hoanth@cntp.edu.vn

 

7

Nguyễn Cẩm

Hường

Thạc sĩ

huongnc@cntp.edu.vn

 

8

Lê Thùy

Linh

NCS

linhlt@cntp.edu.vn

 

9

Nguyễn Thanh

Nam

Thạc sĩ

namnt@cntp.edu.vn

 

10

Nguyễn Thị Quỳnh

Trang

Thạc sĩ

trangntq@cntp.edu.vn

 

11

Vũ Hoàng

Yến

Thạc sĩ

yenvh@cntp.edu.vn

 

12

Cao Xuân

Thủy

NCS

thuycx@cntp.edu.vn

Sinh hoạt chuyên môn

III

Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch

 

 

1

Đặng Thị

Yến

Thạc sĩ

yendt@cntp.edu.vn

Phó Trưởng bộ môn – phụ trách bộ môn

2

Huỳnh Thị Lê

Dung

NCS

dunghtl@cntp.edu.vn

 

3

Phạm Thị Thùy

Dương

Thạc sĩ

pttduong@cntp.edu.vn

 

4

Đỗ Vĩnh

Long

Thạc sĩ

longdv@cntp.edu.vn

 

5

Huỳnh Thái

Nguyên

Tiến sĩ

nguyenht@cntp.edu.vn

 

6

Đỗ Mai Nguyên

Phương

Thạc sĩ

phuongdmn@cntp.edu.vn

 

7

Hoàng Thị Trúc

Quỳnh

Thạc sĩ

quynhhtt@cntp.edu.vn

 

8

Nguyễn Bảo

Toàn

NCS

toannb@cntp.edu.vn

 

9

Nguyễn Thanh

Nguyên

Thạc sĩ

nguyennt@cntp.edu.vn

Sinh hoạt chuyên môn

IV

Bộ môn Kỹ thuật thực phẩm

 

 

1

Nguyễn Hữu

Quyền

Thạc sĩ

quyennh@cntp.edu.vn

Trưởng bộ môn 

2

Trần Thị Hồng

Cẩm

Thạc sĩ

camtth@cntp.edu.vn

 

3

Phan Thế

Duy

Tiến sỹ

duypt@cntp.edu.vn

 

4

Trần Chí

Hải

Thạc sĩ

haitc@cntp.edu.vn

 

5

Mạc Xuân

Hòa

Thạc sĩ

hoamx@cntp.edu.vn

 

6

Trần Văn

Hùng

Tiến sĩ

hungtv@cntp.edu.vn

 

7

Phan Vĩnh

Hưng

Thạc sĩ

pvhung@cntp.edu.vn

 

8

Tiền Tiến

Nam

Thạc sĩ

tiennam@cntp.edu.vn

Sinh hoạt chuyên môn

V

Bộ môn Công nghệ chế biến thực phẩm

 

1

Phan Thị Hồng

Liên

Thạc sĩ

lienpth@cntp.edu.vn

Trưởng bộ môn

2

Lê Thị Hồng

Ánh

PGS
Tiến sĩ

anhlth@cntp.edu.vn

Trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Thùy

Dung

Thạc sĩ

dungntt@cntp.edu.vn

 

4

Nguyễn Thị Thu

Huyền

Thạc sĩ

huyenntt@cntp.edu.vn

 

5

Phan Thị Hồng

Liên

Thạc sĩ

lienpth@cntp.edu.vn

 

6

Đào Thị Tuyết

Mai

Thạc sĩ

maidtt@cntp.edu.vn

 

7

Nguyễn Lê Ánh

Minh

Thạc sĩ

minhnta@cntp.edu.vn

 

8

Hoàng Thị Ngọc

Nhơn

Thạc sĩ

nhonhtn@cntp.edu.vn

 

9

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Thạc sĩ

nhuntq@cntp.edu.vn

 

10

Trần Thị Cúc

Phương

Thạc sĩ

phuongttc@cntp.edu.vn

 

11

Trần Quyết

Thắng

Thạc sĩ

thangtq@cntp.du.vn

 

12

Nguyễn Thị Ngọc

Thúy

Thạc sĩ

thuyntn@cntp.edu.vn

 

13

Dương Thị Ngọc

Hân

Thạc sĩ

handtn@cntp.edu.vn

Sinh hoạt chuyên môn

14

Phạm Trọng

Luyện

Thạc sĩ

ptluyen@cntp.edu.vn

Sinh hoạt chuyên môn

VI

Bộ phận phòng Thí nghiệm

 

 

1

Lê Quỳnh

Anh

Kỹ sư

anhlq@cntp.edu.vn

 

2

Nguyễn Thị Thu

Kỹ sư

hantt@cntp.edu.vn

 

3

Phạm Đỗ Trà

My

Kỹ sư

mypdt@cntp.edu.vn

 

4

Phạm Thị Mỹ

Tiên

Kỹ sư

tienptm@cntp.edu.vn

 


GIÁO VỤ KHOA
Khoa Công nghệ thực phẩm là khoa trọng điểm của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. Với số lượng giảng viên và học sinh – sinh viên đông nhất trường, đội ngũ giáo vụ khoa là cầu nối giữa ban chủ nhiệm khoa, các giảng viên trong khoa với sinh viên, học sinh.
Công tác giáo vụ do cô Dương Thị Ngọc Hân đảm nhiệm với nhiệm vụ cụ thể như: 
- Công tác liên quan đến giảng dạy: lập kế hoạch giảng dạy, quản lý tiến độ, thời khóa biểu, sắp xếp lịch học, lịch thi…; 
- Công tác đào tạo ngắn hạn;
- Công tác hành chính của khoa; 
- Công tác ISO; 
- Giải quyết các yêu cầu của sinh viên….
Liên hệ công tác giáo vụ vào giờ hành chính, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.