• 20.11
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Đào tạo chính quy

  

Ngành đào tạo

Hệ đào tạo

Tên chương trình đào tạo

Công nghệ thực phẩm

Đại học

Chương trình giáo dục đại học chính quy ngành Công nghệ thực phẩm

Chương trình  giáo dục đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ thực phẩm

Chương trình giáo dục đại học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Công nghệ thực phẩm

Cao đẳng

Chương trình giáo dục cao đẳng ngành Công nghệ thực phẩm

Chương trình giáo dục cao đẳng liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Công nghệ thực phẩm

Trung cấp chuyên nghiệp

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Đại học

Chương trình giáo dục đại học chính quy ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Chương trình giáo dục đại học vừa làm vừa học ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Kỹ thuật chế biến món ăn

Cao đẳng nghề

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

Trung cấp chuyên nghiệp

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

Kiểm nghiệm lương thực, thực phẩm

Cao đẳng nghề

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề ngành Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm