• 20.11
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Thông báo đồ án, khóa luận

Công bố các hướng nghiên cứu đề tài Đồ án tốt nghiệp khóa 06DH (13/12/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp khóa 06DHDB, 06DHTP (08/12/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 (24/10/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

DSSV thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 06DHTP, 06DHDB chính thức (09/10/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

DSSV thực hiện DAHP Kỹ thuật thực phẩm HK1 năm học 2018 - 2019 (08/10/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

DSSV thực hiện DAHP Phân tích thực phẩm học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (08/10/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

 
1234544   Next »