• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo đồ án, khóa luận

Phân công GVHD Đồ án học phần Kỹ thuật thực phẩm HK2 năm học 2019-2020 (04/04/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Lập và nộp dự trù DC, HC, TB thực hiện KLTN, NCKH năm học 2019 - 2020 (18/01/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án tốt nghiệp năm 2019 - 2020 (13/01/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234552   Next »