• Tuyen sinh ThS 2018
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Thông báo đồ án, khóa luận

DSSV thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 06DHTP, 06DHDB chính thức (09/10/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

DSSV thực hiện DAHP Kỹ thuật thực phẩm HK1 năm học 2018 - 2019 (08/10/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

DSSV thực hiện DAHP Phân tích thực phẩm học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (08/10/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Danh sách sinh viên dự kiến thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 06DH (05/10/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thời gian và địa điểm báo cáo Đồ án HP Phân tích thực phẩm HK3 1718 (28/08/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo điểm Khóa luận tốt nghiệp khóa 05DHTP, 05DHDB (30/07/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thông báo điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 05DHTP (30/07/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

 
1234544   Next »