• Chuc mung nam 2019
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Giáo trình - Bài giảng

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ngành Công nghệ thực phẩm

STT

TÊN TÀI LIỆU DẠY HỌC

LOẠI TÀI LIỆU

TÁC GIẢ

NĂM PHÁT HÀNH

 

1

Hóa học thực phẩm

Giáo trình

Ths. Trần Thị Minh Hà (chủ biên)

2013

 

Ths. Nguyễn Thị Thu Sang

 

Nguyễn Thủy Hà

 

2

Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm

Hướng dẫn thực hành

Đinh Thị Hải Thuận 
(chủ biên)

2014

 

Nguyễn Thúy Hương

 

Phan Thị Kim Liên

 

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Liêu Mỹ Đông

 

3

Thí nghiệm Vi sinh vật học thực phẩm

Hướng dẫn thực hành

Phan Thị Kim Liên 
(chủ biên)

2016

 

Đinh Thị Hải Thuận

 

Nguyễn Thúy Hương

 

4

Kỹ thuật thực phẩm 1

Giáo trình

Huỳnh Bảo Long

2012

 

 

5

Kỹ thuật thực phẩm 2

Giáo trình

Đào Thanh Khê

2014

 

6

Vật lý thực phẩm

Giáo trình

Trần Lệ Thu (chủ biên)

2016

 

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

Phan Vĩnh Hưng

 

7

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Giáo trình

Ths. Lê Thị Hồng Ánh (chủ biên)

2014

 

Ths. Cao Xuân Thủy 
(đồng chủ biên)

 

8

Phụ gia thực phẩm

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh

2016

 

Nguyễn Phú Đức

 

9

Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm

Bài giảng điện tử

Đỗ Thị Lan Nhi

2016

 

 

 

10

Thực hành công nghệ chế biến thịt, trứng

Hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Thu Huyền (chủ biên)

2015

 

Trần Quyết Thắng

 

11

Thực hành công nghệ sản xuất rượu bia nước giải khát

Hướng dẫn thực hành

Phan Vĩnh Hưng 
(chủ biên)

2016

 

Phan Thị Hồng Liên

 

Nguyễn Thị Phượng

 

12

Thực hành công nghệ      sản xuất và kiểm soát chất lượng rượu, bia, nước giải khát

Hướng dẫn thực hành

Phan Thị Hồng Liên 
(chủ biên)

2016

 

Phan Vĩnh Hưng

 

13

Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng thịt, thủy sản

Hướng dẫn thực hành

Trần Quyết Thắng 
(chủ biên)

2016

 

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

14

Thực hành công nghệ sản xuất dầu thực vật

Hướng dẫn thực hành

Nguyễn Hữu Quyền 
(chủ biên)

2016

 

Mạc Xuân Hòa

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

Nguyễn Lê Ánh Minh

 

15

CNCB chè café cacao

Giáo trình

Ths.Nguyễn Thị Cúc 
(chủ biên)

2012

 

CN. Hoàng Thị Trúc Quỳnh

 

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

16

Bao bì và đóng gói thực phẩm

Giáo trình

Ths. Đỗ Vĩnh Long 
(chủ biên)

2012

 

Ths. Đặng Thị Yến

 

Ths. Nguyễn Thị Phượng

 

17

Thực hành công nghệ chế biến rau quả

Giáo trình

Ths. Nguyễn Thị Cúc 
(chủ biên)

2013

 

Đặng Thị Yến

 

Ths. Đỗ Vĩnh Long

 

18

Thực hành công nghệ chế biến trà, cà phê, cacao

Hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Cúc 
(Chủ biên)

2015

 

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

 

19

Thực hành phân tích hóa lý thực phẩm 1

Hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Hải Hòa 
(chủ biên)

2017

 

Phạm Thị Cẩm Hoa

 

Nguyễn Cẩm Hường

 

Vũ Hoàng Yến

 

20

Phân tích hóa lý thực phẩm 1

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh 
(Chủ biên)

2017

 

Nguyễn Thị Hải Hòa

 

Phạm Thị Cẩm Hoa

 

Nguyễn Cẩm Hường

 

Vũ Hoàng Yến

 

21

Hóa sinh học thực phầm

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh 
(Chủ biên)

2017

 

Trần Thị Minh Hà

 

Nguyễn Thị Thu Sang

 

Nguyễn Thủy Hà

 

Lê Thị Thúy Hằng

 

Nguyễn Phan Khánh Hòa

 

22

Công nghệ chế biến sữa

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh

2017

 

23

Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh 
(Chủ biên)

2017

 

Phan Thị Hồng Liên

 

Phan Vĩnh Hưng

 

Ngô Duy Anh Triết

 

 

2. Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

 

STT

TÊN TÀI LIỆU DẠY HỌC

LOẠI TÀI LIỆU

TÁC GIẢ

NĂM PHÁT HÀNH

 

1

Hóa học thực phẩm

Giáo trình

Ths. Trần Thị Minh Hà (chủ biên)

2013

 

Ths. Nguyễn Thị Thu Sang

 

Nguyễn Thủy Hà

 

2

Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm

Hướng dẫn thực hành

Đinh Thị Hải Thuận 
(chủ biên)

2014

 

Nguyễn Thúy Hương

 

Phan Thị Kim Liên

 

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Liêu Mỹ Đông

 

3

Thí nghiệm Vi sinh vật học thực phẩm

Hướng dẫn thực hành

Phan Thị Kim Liên 
(chủ biên)

2016

 

Đinh Thị Hải Thuận

 

Nguyễn Thúy Hương

 

4

Kỹ thuật thực phẩm 1

Giáo trình

Huỳnh Bảo Long

2012

 

 

5

Kỹ thuật thực phẩm 2

Giáo trình

Đào Thanh Khê

2014

 

6

Vật lý thực phẩm

Giáo trình

Trần Lệ Thu (chủ biên)

2016

 

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

Phan Vĩnh Hưng

 

7

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Giáo trình

Ths. Lê Thị Hồng Ánh (chủ biên)

2014

 

Ths. Cao Xuân Thủy 
(đồng chủ biên)

 

8

Phụ gia thực phẩm

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh

2016

 

Nguyễn Phú Đức

 

9

Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm

Bài giảng điện tử

Đỗ Thị Lan Nhi

2016

 

 

 

10

Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)

Bài giảng điện tử

Đỗ Thị Lan Nhi

2016

 

 

 

11

Đánh giá rủi ro và quản lý an toàn thực phẩm

Bài giảng điện tử

Đỗ Thị Lan Nhi

2016

 

12

Thực hành đánh giá rủi ro và quản lý an toàn thực phẩm

Hướng dẫn thực hành

Đỗ Thị Lan Nhi (chủ biên)

2016

 

Nguyễn Thị Thảo Minh

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

13

Thực hành công nghệ    sản xuất và kiểm soát chất lượng rượu, bia, nước giải khát

Hướng dẫn thực hành

Phan Thị Hồng Liên 
(chủ biên)

2016

 

Phan Vĩnh Hưng

 

14

Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng thịt, thủy sản

Hướng dẫn thực hành

Trần Quyết Thắng 
(chủ biên)

2016

 

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

15

Thực hành công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng dầu thực vật

Hướng dẫn thực hành

Nguyễn Hữu Quyền 
(chủ biên)

2016

 

Mạc Xuân Hòa

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

Nguyễn Lê Ánh Minh

 

16

Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng chè café cacao

GT Đại học – cao đẳng

Ths.Nguyễn Thị Cúc 
(chủ biên)

2012

 

CN. Hoàng Thị Trúc Quỳnh

 

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

17

Bao bì và đóng gói thực phẩm

GT Đại học – cao đẳng

Ths. Đỗ Vĩnh Long 
(chủ biên)

2012

 

Ths. Đặng Thị Yến

 

Ths. Nguyễn Thị Phượng

 

18

Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau quả

GT Đại học – cao đẳng

Ths. Nguyễn Thị Cúc 
(chủ biên)

2013

 

Đặng Thị Yến

 

Ths. Đỗ Vĩnh Long

 

19

Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng  trà, cà phê, cacao

Hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Cúc 
(chủ biên)

2015

 

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

 

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

 

20

Thực hành phân tích hóa lý thực phẩm 1

Hướng dẫn thực hành

Nguyễn Thị Hải Hòa 
(chủ biên)

2017

 

Phạm Thị Cẩm Hoa

 

Nguyễn Cẩm Hường

 

Vũ Hoàng Yến

 

21

Phân tích hóa lý thực phẩm 1

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh 
(chủ biên)

2017

 

Nguyễn Thị Hải Hòa

 

Phạm Thị Cẩm Hoa

 

Nguyễn Cẩm Hường

 

Vũ Hoàng Yến

 

22

Hóa sinh học thực phầm

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh 
(chủ biên)

2017

 

Trần Thị Minh Hà

 

Nguyễn Thị Thu Sang

 

Nguyễn Thủy Hà

 

Lê Thị Thúy Hằng

 

Nguyễn Phan Khánh Hòa

 

23

Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sữa

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh

2017

 

24

Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng rượu, bia, nước giải khát

Giáo trình

Lê Thị Hồng Ánh 
(chủ biên)

2017

 

Phan Thị Hồng Liên

 

Phan Vĩnh Hưng