• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Quy định

Danh mục học phần tương đương, thay thế năm 2018 12/10/2018

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Danh mục học phần tương đương thay thế hệ Cao đẳng chính quy 09/10/2017

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Danh mục học phần tương đương thay thế hệ Đại học chính quy 09/10/2017

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Danh mục môn học, hình thức thi hệ trung cấp chuyên nghiệp 07/07/2015

Sinh viên vui lòng tải mẫu tại mục "Download"

Danh mục môn học, hình thức thi hệ đại học liên thông 07/07/2015

Sinh viên vui lòng tải mẫu tại mục "Download"

Danh mục môn học, hình thức thi hệ đại học chính quy 07/07/2015

Sinh viên vui lòng tải mẫu tại mục "Download"

Danh mục môn học, hình thức thi hệ cao đẳng nghề 07/07/2015

Sinh viên vui lòng tải mẫu tại mục "Download"

Danh mục môn học, hình thức thi hệ cao đẳng liên thông 07/07/2015

Sinh viên vui lòng tải mẫu tại mục "Download"

Danh mục môn học, hình thức thi hệ cao đẳng chính quy 07/07/2015

Sinh viên vui lòng tải mẫu tại mục "Download"