• Chuc mung nam 2019
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Thông báo đào tạo ngắn hạn

Thông báo thời gian và địa điểm thi lớp ISO 22000 và FSSC 22000 K03 (08/01/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thời khóa biểu chính thức lớp ISO 22000 và FSSC 22000 V4.1 K03 (07/12/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thông báo kết quả dự thi lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 26 (07/12/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thời khóa biểu dự kiến lớp ISO 22000 và FSSC 22000 V4.1 (04/12/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thông báo nhận chứng chỉ ISO 17025 khóa 04C điều chỉnh (21/11/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo nghỉ học lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 26 ngày 13/11/2018 (12/11/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Chiêu sinh lớp Giới thiệu các tiêu chuẩn ISO 22000 2018 và FSSC 22000 V4.1 (01/11/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thời khóa biểu lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 26 (22/10/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 26 (09/10/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

 
1234525   Next »