• Tuyen sinh ThS 2018
  • Hình flycam
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HDVN khoa 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo đào tạo ngắn hạn

Thông báo kết quả dự thi lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 27 (14/06/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo kết quả thi lớp ngắn hạn ISO 22000 và FSSC 22000 V4.1 khóa 03 (06/06/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo chiêu sinh lớp Phân tích thực phẩm khóa 31 (KCSTP 31) (20/05/2019)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thời khóa biểu chính thức lớp HACCP thực phẩm khóa 27 (07/05/2019)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thời khóa biểu dự kiến lớp HACCP thực phẩm khóa 27 (06/05/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo chiêu sinh lớp HACCP thực phẩm khóa 27 (05/04/2019)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thông báo thời gian và địa điểm thi lớp ISO 22000 và FSSC 22000 K03 (08/01/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thời khóa biểu chính thức lớp ISO 22000 và FSSC 22000 V4.1 K03 (07/12/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thông báo kết quả dự thi lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 26 (07/12/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234525   Next »