• Tuyen sinh ThS 2018
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Thông báo đào tạo ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 26 (09/10/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thông báo nhận chứng chỉ Autocad khóa 02 (24/09/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo chiêu sinh lớp Phân tích thực phẩm khóa 30 (KCSTP 30) (30/08/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thời khóa biểu lớp ngắn hạn Phân tích thực phẩm khóa 30 (23/08/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thời khóa biểu lớp KCS thực phẩm khóa 29 (04/06/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

 
1234524   Next »