• Tuyen sinh ThS 2018
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Hướng dẫn chọn khóa học

Sinh viên ngành

Các khóa đào tạo nên chọn

Thời điểm học

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ sinh học

1. HACCP Thực phẩm

Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ /

Năm 2 TC

2. Phân tích thực phẩm

Năm 3 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 2 TC

3. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 1 TC

4. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 1 TC

5. Phân tích vi sinh thực phẩm

Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ /

Năm 2 TC

6. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ / Năm 2 TC

7. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và FSSC 22000

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ / Năm 2 TC

 

 

 

 

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

1. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Năm 2 ĐH

2. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008

Năm 3 ĐH

3. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Năm 4 ĐH

4. Phân tích thực phẩm

Năm 3 ĐH

5. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và FSSC 22000

Năm 4 ĐH

Kiểm nghiệm Lương thực – Thực phẩm

1. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Năm 1, 2 CĐ

2. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008

Năm 2 CĐ

3. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Năm 3 CĐ

4. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và FSSC 22000

Năm 3 CĐ

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

1. Quản lý bếp ăn công nghiệp

Năm 3 CĐ / Năm 2 TC

2. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008

Năm 2 CĐ / Năm 1 TC

3. HACCP Thực phẩm

Năm 3 CĐ / Năm 2 TC