• Chuc mung nam 2019
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Giới thiệu ngành đào tạo

Chương trình đào tạo " Thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Autocad 2D" 21/09/2017

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Chương trình đào tạo "Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global Gap" 31/05/2017

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Chương trình đào tạo "Tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm" 14/06/2014

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Chương trình đào tạo "Phân tích thực phẩm" 30/07/2012

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Chương trình đào tạo "HACCP thực phẩm" 30/07/2012

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Chương trình đào tạo "Phân tích vi sinh thực phẩm" 30/07/2012

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Hướng dẫn sinh viên chọn khóa học ngắn hạn 14/06/2014

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
12   Next »