• 20.11
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Thông báo môn học

Đăng ký TT nghề nghiệp, TT quản lý tại Công ty Bidrico HK1 năm học 1819 (17/09/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo hướng dẫn thực hiện học phần Kiến tập khóa 06DH, 16CD (02/04/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Lịch báo cáo đồ án học phần Đảm bảo chất lượng thực phẩm (02/04/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (30/11/2017)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Lịch học bù môn VSATTP lớp 06DHTP2, 06DHTP4, 06DHTS2, 06DHTS3 (19/10/2017)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234513   Next »