• Chuc mung nam 2019
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Thông báo môn học

Thông báo nộp bài học phần "Kiến tập" khóa 17CDTP (07/01/2019)

Vui lòng xem nội dung tạo phần "Chi tiết"

Đăng ký TT nghề nghiệp, TT quản lý tại Công ty Bidrico HK1 năm học 1819 (17/09/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo hướng dẫn thực hiện học phần Kiến tập khóa 06DH, 16CD (02/04/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Lịch báo cáo đồ án học phần Đảm bảo chất lượng thực phẩm (02/04/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (30/11/2017)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

 
1234513   Next »