• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo nhận chứng chỉ ISO 17025 khóa 04C điều chỉnh

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo nhận chứng chỉ điều chỉnh lớp Nhận thức về Hệ thống Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 khóa 04, cụ thể:
1. Học viên Vỏ Thị Kim Lê
2. Học viên Nguyễn Thị Thùy Linh
3. Học viên Lê Ngọc Quỳnh Nhi
4. Học viên Vũ Ngọc Yến Quy
5. Học viên Bùi Nữ Ý Như
Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện theo đúng quy định nhận chứng chỉ.
Trân trọng./. 
21/11/2018 11:47
Các tin khác